જામનગર રોડ

Tachukdi Ad Logo | Tachukdi Ad (www.tachukdiad.com)

🔖 Best Spices Wholesalers in Rajkot 🔖 Best Spice Retailer in Rajkot 🔖 Best Organic Spices in Rajkot 🔖 Best Indian Spices in Rajkot 🔖 Best Masala Store in Rajkot 🔖 Best Spices Store in Rajkot 🔖 Best Spices Manufacturers in Rajkot 🔖 Wholesale Masala Market in Rajkot

જામનગર રોડ

બાલાજી મસાલા ભંડાર ( ગોંડલના પ્રખ્યાત)
બારેમાસ ભરવા લાયક દરેક જાતના પ્રીમિયમ કવોલીટીના મસાલા મળશે.

★ તીખું મરચું = Rs. 220/Kg
★ રેશમપટ્ટો મરચું = Rs. 240/Kg
★ કાશ્મીરી મરચું = Rs. 460/Kg
★ હળદર = Rs. 180/Kg
★ ધાણાજીરું = Rs. 170/Kg

હમણાં જ ઓર્ડર કરો.

Office :
Bhomeshwar Plot, Shari No : 10, Jamnagar Road, Rajkot

Balaji Masala Bhandar
Spices Wholesalers in Rajkot | Tachukdi Ad (www.tachukdiad.com)
Spices Wholesalers @ Bhomeshwar Plot, Rajkot
અગત્યની નોંધ : અહીં આપેલી જાહેરાતોના ખરાપણાની ચકાસણી કરવામાં આવતી નથી.   તેથી આ જાહેરાતો માટે અમે કોઇપણ પ્રકારે જવાબદાર નથી.   વાચકે પોતાની વિવેક બુદ્ધિથી કામ લેવું.   આભાર.