ટચુકડી જાહેર ખબર

Ahmedabad

day, 00 month 0000

civil contractors

S

Sarkhej
A To Z Home Solution

એન્જીનીયર પ્લાનથી માલ સામાન સાથે અથવા લેબર કોન્ટ્રાક્ટથી કામ કરી આપવામાં આવશે. નવા મકાનનું બાંધકામ, POP, કલરકામ, ઘરને લગતું બધું જ કામ કરી આપવામાં આવશે.

read more close Image
વેબસાઈટ જુવો   |   ફોન કરો   |   વોટ્સએપ કરો

Satellite
જોગમાયા કલર કોન્ટ્રાક્ટર

કલર કામ માટે મળો. લાપી-અસ્તર, પ્લાસ્ટિક પેઈન્ટ, વોટર પ્રુફીંગ, એપેક્ષ, રોયલ કલર, પોલીશ, માલસામાન સાથે તથા લેબરથી કરી આપીશું.

read more close Image
વેબસાઈટ જુવો   |   ફોન કરો   |   વોટ્સએપ કરો

V

Vastral
Swara Contractors

મટીરીયલ સાથે તેમજ લેબર વર્ક સાથે દરેક પ્રકારનું કન્સ્ટ્રકશન કામ કરી આપવામાં આવશે. મકાનને લગતું દરેક પ્રકારનું મટીરીયલ હોલસેલ ભાવથી ડીલીવર કરવામાં આવશે.

read more close Image
વેબસાઈટ જુવો   |   ફોન કરો   |   વોટ્સએપ કરો

Book Ad


અગત્યની નોંધ : અહીં આપેલી જાહેરાતોના ખરાપણાની ચકાસણી કરવામાં આવતી નથી.   તેથી આ જાહેરાતો માટે અમે કોઇપણ પ્રકારે જવાબદાર નથી.   વાચકે પોતાની વિવેક બુદ્ધિથી કામ લેવું.   આભાર.